Skip to content

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies reguluje zasady gromadzenia i przetwarzania danych, do których dochodzi podczas korzystania ze strony call2sale.eu (dalej jako „Strona”).

I. DEFINICJE

 1. Administrator – C2S Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 64 lok. 43, 02-014 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000877380;
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
 3. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies;
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze Strony.

II. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W czasie korzystania ze Strony Administrator nie pobiera ani nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkowników, w tym Danych osobowych. Jedyną formą przetwarzania danych w czasie korzystania ze Strony następuje za pośrednictwem plików Cookies.

III. PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
 2. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu poprawy jakości korzystania ze Strony. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
  • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej.
 3. Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

IV. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Dane przetwarzane są przez czas korzystania ze stronny, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki.
 2. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawem właściwym dla niniejszej Polityki jest prawo siedziby Administratora.